Projekt „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

man-1240832_128022 września br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów, konkursu numer RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 dla Działania 5.7. Nowe Mikroprzedsiębiorstwa. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone zostaną przede wszystkim na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw.

Nasz wniosek: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego” na kwotę 4 978 453,50 zł uzyskał I miejsce na liście rankingowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/…