Informacje na temat projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu…”

board-1647328_1280Grupa docelowa projektu to osoby które:

 • pozostają bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
 • potrzebujące zaktualizowania/ uzupełnienia/ nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum rok przed przystąpieniem do projektu,
 • mieszkają na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w powiatach: kwidzyńskim – 20%,malborskim, nowodworskim – 40%, sztumskim – 40%.

Uczestnicy projektu będą pochodzili z 17 obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej z powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego. Będą to obszary: Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn-gmina wiejska, Prabuty-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ryjewo-gmina wiejska, Sadlinki- gmina wiejska. Powiat malborski: Stare Pole-gmina wiejska, Nowy Staw-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej; Miłoradz-gmina wiejska, Lichnowy-gmina wiejska, Malbork-gmina wiejska. Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo-gmina wiejska. Powiat sztumski: Sztum-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Stary Targ-gmina wiejska, Stary Dzierzgoń-gmina wiejska, Mikołajki Pomorskie – gmina wiejska, Dzierzgoń – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 RPO WP jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKT

Lider: PPH Rarytas J.i R. Markowscy Sp.J.
Głowackiego 111
82-200 Malbork
Tel. 607 665 818

Partner 1:
Żuławska Lokalna Grupa Działania
Plac Wolności 1
82-100 Nowy Dwór Gdański

Partner 2:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Dolnego Powiśla”
Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń

Partner 3:
Stowarzyszenie „Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej”
Baldram 9a
82-500 Baldram

OPIS WSPARCIA

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29m-cy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 trzema instytucjami w terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu (5 tur).
 2. Selekcję formalna kandydatów.
 3. Selekcję merytoryczną do projektu.
 4. Rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
 5. Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 6. Wybranie do projektu 140 uczestników.
 7. Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 2 w każdej turze.
 8. Doradztwo grupowe – 2 grupy w każdej turze.
 9. Doradztwo indywidualne – 10h na każdego uczestnika.
 10. Składanie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 11. Ocenę wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 12. Przyznanie 120 dotacji.
 13. Przyznanie 120 wsparć pomostowych finansowych i 120 wsparć w postaci coachingu, mentoringu i konsultingu biznesowego.

REKRUTACJA:

Dokładne wymagania rekrutacyjne zawarte będą w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który stanowić będzie część dokumentacji konkursowej. Informacje na temat poszczególnych tur rekrutacyjnych wraz z dokumentacją konkursową zostanie w ciągu max 2 miesięcy umieszczona stronie www.akademia-nauczania.pl