Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. „Pracownik działu sprzedaży”

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. „Pracownik działu sprzedaży ” Szkolenie współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Młodzi – aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podziałania 1.2.2

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2017

Nazwa zamawiającego

PPH RARYTAS J. I R. MARKOWSCY S.J.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., 82-200 Malbork, ul Głowackiego 111.

oraz opisane:

Oferta w postępowaniu którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej pt.: Pracownik działu sprzedaży

Nie otwierać przed dniem 24.01.2017 r. godz. 12:15

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@rarytas.malbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Angelika Markowska – Lange

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605105584

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest szkolenie z zakresu sprzedaży pt. „Pracownik działu sprzedaży” na rzecz 2 uczestników projektu zamierzających podjąć pracę w branży handlowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zasadniczym celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do wykonywania pracy sprzedawcy w placówce handlowej. Poszczególne cele w ramach modułów programu określone zostały w załączniku do ogłoszenia. Zajęcia odbywały się będą zgodnie z programem szkolenia, pod bezpośrednim nadzorem trenera wskazanego w ofercie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest szkolenie z zakresu sprzedaży pt. „Pracownik działu sprzedaży” na rzecz 2 uczestników projektu zamierzających podjąć pracę w branży handlowej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakładany termin przeprowadzenia szkolenia: rozpoczęcie szkolenia wstępnie od 01.02.2017r., a zakończenie najpóźniej do 31.03.2017 r. Zamawiający zastrzega jednak, iż termin rozpoczęcia szkolenia może się przesunąć, a więc i termin zakończenia szkolenia może się przesunąć z przyczyn natury organizacyjnej, co jest związane z rekrutacją uczestników.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie oddelegowana do pełnienia funkcji trenera na szkoleniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą:

a) wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym,

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń personelu na potrzeby branży handlowej zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Potencjał techniczny

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

• Miejscem do zajęć teoretycznych i praktycznych (placówka handlowa) na terenie miasta Elbląg,

• 2 komputerami z niezbędnym legalnym oprogramowaniem do nauki obsługi programu magazynowego w sprzedaży, fakturowania, oraz arkuszem kalkulacyjnym,

• 1 drukarką,

• 1 metkownicą do nauki metkowania,

• 1 skanerem kodów kreskowych do nauki skanowania towarów,

• Co najmniej 2 modelami różnych (sprawnych technicznie) kas fiskalnych, do nauki ich obsługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie oddelegowana do pełnienia funkcji trenera na szkoleniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą:

a) wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym,

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń personelu na potrzeby branży handlowej zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika do zaproszenia).

Warunki zmiany umowy

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie /przesunięcie terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o niewielkie wydłużenie/przesunięcie terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. Powyższa zgoda jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przesunięcie/wydłużenie terminu realizacji usługi nie będą naliczane kary umowne.

2. Niewielkie, kilkudniowe przesunięcie terminu jest również możliwe z przyczyn natury organizacyjnej, gdy będzie to korzystne dla uczestników szkolenia.

3. Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował w ofercie jako trenerów na szkoleniu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę trenera o kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu nie niższym, niż wymaga tego Zaproszenie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana kadry wymaga zgody zamawiającego.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej), przy czym lokalizacja sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami zamawiającego postawionymi w zaproszeniu. Zmiana miejsca szkolenia wymaga zgody zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zał. 1 Formularz ofertowy w postępowaniu którego przedmiotem jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. „Pracownik działu sprzedaży ” Szkolenie współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Młodzi – aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podziałania 1.2.2

Zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego

Zał. 3 Wykaz dot. doświadczenia trenera – spełnianie warunków i dodatkowa punktacja

Zał. 4 Wykaz zawierający: Lokalizację (adres) miejsca szkolenia, Wyposażenie miejsca szkolenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Nazwa kryterium – waga – Cena 60pkt

Nazwa kryterium – waga – Doświadczenie trenera – 40pkt

Kryterium cenowe wyliczane będzie wg następującego wzoru:

Cena najniższa spośród ważnych ofert

Liczba punktów = ————————————————————— x 100 x 60pkt

Cena badanej oferty

Kryterium doświadczenie trenera wyliczane będzie wg następujących zasad:

Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie trenera wykazanego w ofercie:

a) za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez wskazanego jednego trenera (ponad 3 szkolenia, które są wymagane od niego w warunkach udziału w postępowaniu – te 3 szkolenia to minimum i nie będą punktowane – punktowane będą te szkolenia, które wykazano dodatkowo ponad te 3 – w odniesieniu do tego trenera) – szkolenie personelu na potrzeby branży handlowej zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – wykonawca otrzyma 2 punkty, przy czym nie więcej niż 40 punktów (wykonawca może więc wykazać w stosunku do tego trenera nie więcej, niż 20 dodatkowych szkoleń); w ramach kryterium doświadczenie trenera z nie można uzyskać więcej, niż 40pkt. Nie będzie sumowane doświadczenie rożnych trenerów wskazanych w ofercie. Uwaga: dodatkowe szkolenia, aby uzyskać punkty, muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium cena, dodatkowo max 40pkt za dodatkowe doświadczenie trenera.

Oferta, która uzyskana najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z regułami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a więc:

1) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym ani osobowo, ani kapitałowo. W przypadku istnienia takich powiązań, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PPH RARYTAS J. I R. MARKOWSCY S.J.

Adres

82-200 Malbork

pomorskie , malborski

Numer telefonu

605105584

NIP

5790005909

Tytuł projektu

Młodzi – Aktywni

Numer projektu

POWR.01.02.02-28-0133/15-00