Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Staże szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Treść dokumentu