Rozpoczynamy rekrutację na studia licencjackie i magisterskie!

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu oferty o studia licencjackie i magisterskie!

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

 

Specjalności rok akademicki 2018/19

Studia I-go stopnia
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

Studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

Do kwestionariusza na studia licencjackie załączam następujące dokumenty:
1. Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
2.Dwie fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu
osobistego)
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów do odbioru w siedzibie uczelni.

Do kwestionariusza na studia magisterskie załączam następujące dokumenty:
1.Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia wraz z kserokopią dyplomu
2.Dwie fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów do odbioru w siedzibie uczelni.