IX nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Czas na nowe kwalifikacje”.

.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza

IX nabór uczestników/uczestniczek do projektu
 
„Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie,
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 
Nabór uczestników/uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 23.07.2018r. do 17.08.2018r.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest osobą zamieszkującą powiat malborski lub kwidzyński lub sztumski;
  • jest osobą pracują lub jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą jest osobą w wieku 25 lat i więcej,

 

 

Zakres oferowanego wsparcia

 

– język angielski na poziomie A1+A2 – 240 godzin

– język niemiecki na poziomie A1 lub A2 – 120 godzin

– szkolenia komputerowe Ms Excel, Ms Access, Ms Power Point, Ms Word.

 

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają osoby:

  1. w wieku 50 lat i więcej,

 

Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 23.07.2018 do 17.08.2018 roku.
  2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
  3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
  4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
  5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.

 

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w siedzibie Lidera w Malborku – ul. Głowackiego 111.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty w biurze przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork lub pod numerem telefonu 605-105-584

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Partner Projektu: Powiat malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku