Ogłaszamy II nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/ zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy!

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork

Fundacja „Ja tu jestem” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn

oraz

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

 ogłaszają II nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/ zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy

uczestników projektu
„Aktywni bez barier II” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 6 Integracja,
Działanie 6.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 27.02.2019r. do 05.03.2019r.

Formy aktywizacji:

 

  • 3 miesięczne staże dla uczestników projektu, głównie dla osób nie posiadających doświadczenia w danym zawodzie. Preferowane będą miejsca pracy możliwie blisko miejsca zamieszkania wskazanego/ skierowanego uczestnika projektu. Pierwszeństwo będą miały firmy deklarujące zatrudnienie po stażu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna stażysty i rozliczenia części płaconego wynagrodzenia opiekuna jako wkładu do projektu. Nie jest to dodatkowy koszt dla pracodawcy.

 

  • refundacja części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Lider projektu przez 6 miesięcy na podstawie wniosku pracodawcy będzie refundował max 980 kosztu wynagrodzenia uczestnika. Pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę z uczestnikiem projektu na okres min. 9 miesięcy.

 

  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości max. 22500 zł brutto.  W przypadku przedsiębiorstw będących czynnym podatnikiem podatku VAT – wysokość podatku VAT będzie niekwalifikowalna w projekcie. Instrument wyłącznie dla uczestników z orzeczeniem o  niepełnosprawności z grupy preferencyjnej tj. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych). Pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę z uczestnikiem projektu na okres min. 27 miesięcy.

Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 27.02.2019 do 05.03.2019 roku.
  2. W toku naboru przyjmowane będą jedynie wnioski wypełnione na właściwych drukach (umieszczonych na stronie internetowej www.aktywni.akademia-nauczania.pl).
  3. Dokumenty powinny być wypełnione w języku polskim -czytelnie, opatrzone datami i podpisami osoby(osób) uprawnionej/ych do reprezentowania pracodawcy Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

Miejsce składania wniosków

Każdy zainteresowany pracodawca zobligowany jest złożyć wniosek o organizację wybranej przez siebie formy aktywizacji uczestników projektu  (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w najbliższej siedzibie lokalizacji:

siedziba Lidera w Malborku – ul. Głowackiego 111 (sekretariat, partner)

siedziba partnera – Fundacji „Ja tu jestem” ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn

siedziba partnera – Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego Spółka Akcyjna – ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork; 607-665-818
Partner Projektu: Fundacja „Ja tu jestem” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn, tel. 693-992-793

Partner Projektu: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń , tel. 55 276 25 79

 

 

Treść ogłoszenia: nabór 2 ogłoszenie 27.02-05.03