Trzeci nabór na studia podyplomowe, kursy językowe i komputerowe! Formularze zgłoszeniowe w ramach 3 naboru przyjmujemy do 31.01.2018r.

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza III nabór uczestników/uczestniczek do projektu

„Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie,
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór uczestników/uczestniczek na szkolenia zawodowe prowadzony będzie w terminie od 10.01.2018r. do 31.01.2018r.
 

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest osobą zamieszkującą powiat malborski lub kwidzyński lub sztumski;
  • jest osobą pracują w mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwie lub jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • jest osobą w wieku 25 lat i więcej,

 

Zakres oferowanego wsparcia

 

– język angielski na poziomie A1 + A2 (240 h)

– język angielski na poziomie A2 + B1 (240 h)

– język niemiecki na poziomie A1 (120h)

– język niemiecki na poziomie A2 (120h)

– kurs komputerowy – moduły do wyboru Ms Excel, Ms Word, Ms Access, Ms PowerPoint (70 h – moduł)

– studia podyplomowe finansowane do 75%

 
Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają osoby:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby o niskich kwalifikacjach  -na poziomie do ISCED 3 (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe): ISCED 1 – podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3–ponadgimnazjalne.

Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 10.01.2018 do 01.2018 roku.
  2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
  3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
  4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
  5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.

 

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w siedzibie Lidera w Malborku 

ul. Głowackiego 111.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty w biurze przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork lub pod numerem telefonu 605-105-584 

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Partner Projektu: Powiat malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 

Wyniki oceny merytorycznej z ostatniego w ramach projektu – IX naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z IX naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia z dwóch ocen Ocena
1 2/11/17/K-n 51 POZYTYWNA
2 14/11/17/Sz-m 49,25 POZYTYWNA
3 8/11/17/M-k 49 POZYTYWNA
4 8/11/17/Sz-m 48,5 POZYTYWNA
5 13/11/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
6 9/11/17/Sz-m 46,5 POZYTYWNA
7 4/11/17/Sz-m 46 POZYTYWNA
8 12/11/17/Sz-m 45,5 POZYTYWNA
9 6/11/17/Sz-m 44,5 POZYTYWNA
10 10/11/17/Sz-m 44 POZYTYWNA
11 1/11/17/NWD 43,5 POZYTYWNA
12 3/11/17/M-k 42,75 POZYTYWNA
13 2/11/17/NWD 42,5 POZYTYWNA
14 2/11/17/M-k 42,5 POZYTYWNA
15 2/11/17/Sz-m 42,5 POZYTYWNA
16 15/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
17 17/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
18 7/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
19 16/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
20 11/11/17/Sz-m 40 POZYTYWNA
21 4/11/17/M-k 39,75 POZYTYWNA
22 3/11/17/NWD 39,5 POZYTYWNA
23 5/11/17/Sz-m 38,5 POZYTYWNA
24 9/11/17/M-k 37,25 POZYTYWNA
25 1/11/17/Sz-m 36,5 POZYTYWNA
26 1/11/17/K-n 34,5 POZYTYWNA
27 10/11/17/M-k 30,5 NEGATYWNA
28 7/11/17/M-k 27,5 NEGATYWNA
29 6/11/17/M-k 24,25 NEGATYWNA

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE


Dokument z wynikami do pobrania:

Wyniki-oceny-KOW-03.01.2018

L. p. Nr Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną Nr Wniosku o wsparcie pomostowe Punktacja średnia Dodatkowe punkty za zatrudnienie pracownika Łącznie przyznana suma punktów Kwota wsparcia w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskazanie dofinansowania/jego braku Procedura negocjacyjna
1 74/WD/NW/2017 43/WP/NW/2017 89,5 10 99,5            21 452,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
2 87/WD/KN/2017 15/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
3 89/WD/K-N/2017 16/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
4 82/WD/NW/2017 47/WP/NW/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
5 88/WD/NW/2017 49/WP/NW/2017 92,75 0 92,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
6 66/WD/K-N/2017 13/WP/K-N/2017 92,5 0 92,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
7 84/WD/NW/2017 48/WP/NW/2017 91,5 0 91,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
8 68/WD/NW/2017 39/WP/NW/2017 81,5 10 91,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
9 77/WD/Sz-m/2017 19/WP/SZ-M/2017 91 0 91 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
10 70/WD/NW/2017 40/WP/NW/2017 89 0 89 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
11 81/WD/Sz-M/2017 21/WP/SZ-M/2017 89 0 89            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
12 71/WD/SZ-M/2017 16/WP/SZ-M/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
13 67/WD/NW/2017 38/WP/NW/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
14  64/WD/Sz-M/2017 15/WP/SZ-M/2017 87,75 0 87,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
15 69/WD/NW/2017 41/WP/NW/2017 87,5 0 87,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
16 85/WD/Sz- M/2017 23/WP/SZ-M/2017 86,75 0 86,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
17 78/WD/NW/2017 45/WP/NW/2017 85,75 0 85,75 22 972,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
18 79/WD/NW/2017 46/WP/NW/2017 81 0 81 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
19 86/WD/SZ-M/2017 24/WP/SZ-M/2017 81 0 81            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
20 63/WD/Sz-M/2017 14/WP/SZ-M/2017 80,75 0 80,75            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
21 76/WD/NW/2017 44/WP/NW/2017 80 0 80 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
22 73/WD/NW/2017 42/WP/NW/2017 80 0 80            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
23 75/WD/K-N/2017 14/WP/K-N/2017 69,5 0 69,5            14 446,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
24 80/WD/Sz-M/2017 20/WP/SZ-M/2017 65,5 0 65,5 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
25 65/WD/Sz-M/2017 17/WP/SZ-M/2017 60 0 60            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
26 72/WD/SZ-M/2017 18/WP/SZ-M/2017 58,75 0 58,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
27 83/WD/Sz-M/2017 22/WP/SZ-M/2017 40,75 10 50,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

Przedłużenie procedury oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne

Ze względów formalnych uległa przedłużeniu procedura oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne  –

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

 

 

Ocena będzie trwała do 29 grudnia 2017r.

Wyniki zostaną ogłoszone 02 stycznia 2018r.

Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/11/17/NWD POZYTYWNA
2 2/11/17/NWD POZYTYWNA
3 3/11/17/NWD POZYTYWNA
4 1/11/17/M-k NEGATYWNA
5 2/11/17/M-k POZYTYWNA
6 3/11/17/M-k POZYTYWNA
7 4/11/17/M-k POZYTYWNA
8 6/11/17/M-k POZYTYWNA
9 7/11/17/M-k POZYTYWNA
10 8/11/17/M-k POZYTYWNA
11 9/11/17/M-k POZYTYWNA
12 10/11/17/M-k POZYTYWNA
13 1/11/17/K-n POZYTYWNA
14 2/11/17/K-n POZYTYWNA
15 1/11/17/Sz-m POZYTYWNA
16 2/11/17/Sz-m POZYTYWNA
17 3/11/17/Sz-m NEGATYWNA
18 4/11/17/Sz-m POZYTYWNA
19 5/11/17/Sz-m POZYTYWNA
20 6/11/17/Sz-m POZYTYWNA
21 7/11/17/Sz-m POZYTYWNA
22 8/11/17/Sz-m POZYTYWNA
23 9/11/17/Sz-m POZYTYWNA
24 10/11/17/Sz-m POZYTYWNA
25 11/11/17/Sz-m POZYTYWNA
26 12/11/17/Sz-m POZYTYWNA
27 13/11/17/Sz-m POZYTYWNA
28 14/11/17/Sz-m POZYTYWNA
29 15/11/17/Sz-m POZYTYWNA
30 16/11/17/Sz-m POZYTYWNA
31 17/11/17/Sz-m POZYTYWNA

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – VIII NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach VIII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 08/10/17/M-k 68
2 08/10/17/Sz-m 68
3 06/10/17/Sz-m 67,5
4 04/10/17/M-k 65
5 01/10/17/K-n 65
6 11/10/17/M-k 61,75
7 10/10/17/Sz-m 61
8 12/10/17/M-k 61
9 03/10/17/Sz-m 60,5
10 05/10/17/Sz-m 60,5
11 12/10/17/Sz-m 60
12 07/10/17/Sz-m 59
13 09/10/17/Sz-m 59
14 06/10/17/M-k 56,5
15 02/10/17/K-n 55
16 10/10/17/M-k 54,5
17 13/10/17/M-k 54
18 07/10/17/M-k 53,75
19 02/10/17/Nwd 52,25
20 11/10/17/Sz-m 51,75

Drugi nabór na studia podyplomowe, kursy językowe i komputerowe! Formularze zgłoszeniowe w ramach 2 naboru przyjmujemy do 31.12.2017

Drodzy Państwo,

w ramach drugiego naboru rekrutacyjnego, mamy przyjemność zaprosić osoby:

–  pracujące w sektorze MŚP,

– samozatrudnione,

– bezrobotne,

na bezpłatne :

1) STUDIA PODYPLOMOWE,

2) KURSY JĘZYKOWE:
– język angielski na poziomie A1 + A2,
– język angielski na poziomie A2 + B1,
– język niemiecki na poziomie A1 lub A2,

3) KURSY KOMPUTEROWE.

 

Studia i kursy są dofinansowane w ramach projektu „CZAS NA NOWE KWALIFIKACJE”.

 

Kursy odbywać się będą w Malborku, Sztumie, Kwidzynie.

Formularze zgłoszeniowe w ramach 2 naboru przyjmujemy do 31.12.2017

Dokumentacja znajduje się w zakładce: rekrutacja na stronie internetowej www.edukacja.akademia-nauczania.pl

Ilość miejsc ograniczona!

 

Akademia Nauczania

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy

www.akademia-nauczania.pl

tel. 605-105-584

Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 08/10/17/M-k 51 POZYTYWNA
2 06/10/17/Sz-m 50,5 POZYTYWNA
3 08/10/17/Sz-m 49 POZYTYWNA
4 04/10/17/M-k 48 POZYTYWNA
5 13/10/17/Sz-m 47 POZYTYWNA
6 01/10/17/K-n 46 POZYTYWNA
7 10/10/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
8 12/10/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
9 12/10/17/M-k 44 POZYTYWNA
10 03/10/17/Sz-m 43,5 POZYTYWNA
11 05/10/17/Sz-m 43,5 POZYTYWNA
12 07/10/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
13 09/10/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
14 02/10/17/K-n 41 POZYTYWNA
15 06/10/17/M-k 37,5 POZYTYWNA
16 10/10/17/M-k 37,5 POZYTYWNA
17 11/10/17/Sz-m 36,75 POZYTYWNA
18 13/10/17/M-k 35 POZYTYWNA
19 07/10/17/M-k 34,75 POZYTYWNA
20 02/10/17/Nwd 34,25 POZYTYWNA
21 11/10/17/M-k 31,75 POZYTYWNA
22 09/10/17/M-k 21,5 NEGATYWNA
23 05/10/17/M-k 19,5 NEGATYWNA

Wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 02/10/17/Nwd POZYTYWNA
2 04/10/17/M-k POZYTYWNA
3 05/10/17/M-k POZYTYWNA
4 06/10/17/M-k POZYTYWNA
5 07/10/17/M-k POZYTYWNA
6 08/10/17/M-k POZYTYWNA
7 09/10/17/M-k POZYTYWNA
8 10/10/17/M-k POZYTYWNA
9 11/10/17/M-k POZYTYWNA
10 12/10/17/M-k POZYTYWNA
11 13/10/17/M-k POZYTYWNA
12 01/10/17/K-n POZYTYWNA
13 02/10/17/K-n POZYTYWNA
14 03/10/17/Sz-m POZYTYWNA
15 04/10/17/Sz-m REZYGNACJA
16 05/10/17/Sz-m POZYTYWNA
17 06/10/17/Sz-m POZYTYWNA
18 07/10/17/Sz-m POZYTYWNA
19 08/10/17/Sz-m POZYTYWNA
20 09/10/17/Sz-m POZYTYWNA
21 10/10/17/Sz-m POZYTYWNA
22 11/10/17/Sz-m POZYTYWNA
23 12/10/17/Sz-m POZYTYWNA
24 13/10/17/Sz-m POZYTYWNA