Rozpoczynamy rekrutację na studia licencjackie i magisterskie!

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu oferty o studia licencjackie i magisterskie!

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

 

Specjalności rok akademicki 2018/19

Studia I-go stopnia
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

Studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

Do kwestionariusza na studia licencjackie załączam następujące dokumenty:
1. Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
2.Dwie fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu
osobistego)
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów do odbioru w siedzibie uczelni.

Do kwestionariusza na studia magisterskie załączam następujące dokumenty:
1.Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia wraz z kserokopią dyplomu
2.Dwie fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów do odbioru w siedzibie uczelni.

 

Trwa nabór na studia podyplomowe, licencjackie i magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych.

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje zajęcia w ramach umowy partnerskiej zawartej z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych z Warszawy.

W naszej ofercie znajdują się również studia licencjackie i magisterskie!

Zajęcia odbywają raz w miesiącu w Malborku. 

Na zdjęciu Certyfikat potwierdzający spełnianie przez nas standardów wymaganych przez wyższe uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego.

Zapraszamy do kontaktu:
601 660 255
mfrr@akademia-nauczania.pl

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza VII nabór uczestników/uczestniczek do projektu

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza

VII nabór uczestników/uczestniczek do projektu

„Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie,
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór uczestników/uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 21.06.2018r. do 13.07.2018r.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest osobą zamieszkującą powiat malborski lub kwidzyński lub sztumski;
  • jest osobą pracują lub jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bezrobotną zgodnie z definicją BAEL
  • jest osobą w wieku 25 lat i więcej,
  • jest osobą z wykształceniem max. średnim do ISCED 3 (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe): ISCED 1 – podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3–ponadgimnazjalne.

 

 

Zakres oferowanego wsparcia

 

– kurs komputerowy – moduły do wyboru Ms Excel, Ms Word, Ms PowerPoint (70 h – moduł)

 

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają osoby:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,

Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 21.06.2018 do 13.07.2018 roku.
  2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
  3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
  4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
  5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.

 

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w siedzibie Lidera w Malborku 

ul. Głowackiego 111.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty w biurze przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork lub pod numerem telefonu 605-105-584 

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Partner Projektu: Powiat malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Ostatnie chwile zimowej rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE!

Ostatnie chwile by rozpocząć studia podyplomowe w semestrze zimowym w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje zajęcia w ramach umowy partnerskiej zawartej z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych z Warszawy.
Od semestru letniego w naszej ofercie znajdą się również studia licencjackie!

Na zdjęciu Certyfikat potwierdzający spełnianie przez nas standardów wymaganych przez wyższe uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego.

Zapraszamy do kontaktu:
601 660 255
biuro@mfrr.pl

Zapraszamy do nauki w Instytucie Studiów Podyplomowych – jednostce międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych – jednostkę międzyuczelnianą Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.

Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski

Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych

Zmiana nazwy i nr konta Uczelni!

Drodzy Studenci,

informujemy, iż uległa zmianie nazwa Instytutu Studiów Podyplomowych oraz nr konta Uczelni.

Aktualna nazwa to:

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Aktualny nr konta to:

43 1600 1462 1835 9027 8000 0001.

 

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór na studia podyplomowe 2017/2018.