„Aktywni bez barier”

Realizacja projektu będzie trwała od 01 stycznia 2017 do 30 września 2018, pierwsze wsparcie dla uczestników będzie miało miejsce w lutym 2017r.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących tereny powiatów: malborskiego lub kwidzyńskiego.

W projekcie może wziąć udział 60 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w szczególności:
a) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, b) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt ma na celu zwiększenie szansy zatrudnienia 60 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez:

  1. stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej,
  2. poradnictwo psychologiczne i warsztaty terapeutyczne,
  3. poradnictwo zawodowe,
  4. kursy kwalifikacyjne,
  5. wolontariat i staże,
  6. rehabilitację medyczną,
  7. poradnictwo dla otoczenia uczestników.

Ze wsparcia w ramach projektu będą też mogły skorzystać osoby z najbliższego otoczenia Uczestników Projektu. Będzie to poradnictwo prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa/pracownika socjalnego ukierunkowane na wykazanie korzyści wynikających z podjęcia pracy.

 

Lider projektu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RARYTAS J. i R. Markowscy Sp. jawna

Ul. Włościańska 2

82-200 Malbork

Partnerzy projektu:

  1. Fundacja „MISERICORDIA” w Kwidzynie,
  2. Powiat Malborski/Dom Pomocy Społecznej w Malborku.