Czas na nowe kwalifikacje II

Opis projektu:

Projekt przewiduje poprawę sytuacji na rynku pracy 310 osób w wieku 18 lat i więcej (bezrobotnych i pracujących) zamieszkujących zgodnie z KC na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji. Minimum 85% grupy docelowej to osoby w wieku 25 lat i więcej, spośród których minimum 40% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach. Minimum 60% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 +. Oferta edukacyjna została skonstruowana w porozumieniu z pracodawcami z terenu realizacji projektu/aktualną sytuacją w kraju wynikającą z epidemii Koronawirus COVID-19 i uwzględnia kursy/szkolenia zawodowe/studia podyplomowe i zajęcia z języka angielskiego/niemieckiego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikaty/ dyplomy.

Celem głównym

Celem głównym jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy. W efekcie min. 174 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają kwalifikacje lub kompetencje, min. 270 osób w wieku 25 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub kompetencje, min. 40 osób w wieku 50 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub kompetencje.

 

Wartość projektu:  618 879, 60 PLN, w tym:

– płatność ze środków europejskich w kwocie:  824 505, 84 PLN

– dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 731 673, 90 PLN

– wkład własny Beneficjenta w kwocie: 92 831, 94 PLN