„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Projekt „Bezpieczna  i przyjazna szkoła” jest realizowany przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego pod patronatem Miasta Malbork, w ramach zadania publicznego zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w 8 placówkach malborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań dotyczących:

  • bezpieczeństwa w szkole,
  • dostępu do substancji psychoaktywnych,
  • cyberprzemocy,

wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Malborka (8 placówek).

Badania mają na celu wykazanie zależności pomiędzy zachowaniami agresywnymi, cyberprzemocą, uzależnieniami, a konkretnymi charakterystykami uczniów, np.:

  • —ilością osób w gospodarstwie domowym,
  • —posiadaniem rodzeństwa
  • —wynikami w nauce…

W ramach projektu założono wdrożenie dwóch programów bezpieczeństwa do szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu malborskiego.