Planowane efekty

W ramach projektu założono, że:

-zostanie objętych wsparciem w programie minimum: 2 osoby długotrwale bezrobotne, 40 osób biernych zawodowo, 3 osoby z niepełnosprawnością.

-minimum 6 osób bezrobotnych otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu

-minimum 2 osoby długotrwale bezrobotne otrzymają  ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu

-minimum 7 osób bezrobotnych uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,

-minimum 2 osoby długotrwale bezrobotne uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu,

-minimum 7 osób bezrobotnych ukończy interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

– minimum 2 osoby długotrwale bezrobotne ukończą interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

-minimum 24 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu,

-minimum 37 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu,

– minimum 37 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu ukończą interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

– minimum 48 osób zostanie objętych przynajmniej trzema usługami i/lub instrumentami indywidualnej i kompleksowej pomocy,

-minimum 48 osobom zostanie przedstawiona wysokiej jakości oferta  zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu  w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu,

-minimum 43% uczestników (niekwalifikujących się jako osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach lub długotrwale bezrobotnych) otrzyma zatrudnienie lub podejmie działalność gospodarczą,

– minimum 17% uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma zatrudnienie lub podejmie działalność gospodarczą,

– minimum 35% uczestników długotrwale bezrobotnych otrzyma zatrudnienie lub podejmie działalność gospodarczą,

– minimum 36% uczestników o niskich kwalifikacjach otrzyma zatrudnienie lub podejmie działalność gospodarczą.