Staże

PPH Rarytas J. i R. Markowscy s.j. ogłasza nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży

na okres 3 miesięcy i 6 miesięcy

(czas staż indywidualnie dopasowany do uczestnika projektu)

 

w ramach projektu pn. „Młodzi – Aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od stycznia 2017 roku

 Informacje dotyczące projektu i organizacji staży

Każda osoba bezrobotna zakwalifikowana do projektu skorzysta z kompleksowego wsparcia w nim ujętego, które obejmować będzie:

1) identyfikacja umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów zawodowych osób i wyznaczenie celów zawodowych oraz wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego–czyli opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

2) poradnictwo zawodowe – indywidualne

3) szkolenie komputerowe ECDL + egzamin

trzy instrumenty realizowane będą przed skierowaniem każdej osoby bezrobotnej na staż.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, gdy wynikało to będzie z wskazanych w Indywidualnym Planie Działania potrzeb osoby bezrobotnej może ona zostać skierowana na:

szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe– realizowane przed skierowaniem osoby bezrobotnej na staż. Katalog szkoleń obejmuje tylko i wyłącznie szkolenia certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym realizowanym przez uprawnioną Instytucję 

Grupa docelowa – osoby bezrobotne i bierne zawodowo kierowane na staż

Nabór dotyczy wyłącznie osób będących uczestnikami projektu „Młodzi – Aktywni” w wieku do 29 roku życia. Uczestnikami projektu są wyłącznie następujące osoby:

 • zamieszkujące powiat elbląski lub miasto Elbląg
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne(osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 lub 12 miesięcy w zależności od wieku)
 • osoby o niskich kwalifikacjach na poziomiedo ISCED 3, czyli posiadające wykształcenie: ISCED 1 – podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3 –ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe)
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego

 

Oferta dla podmiotu przyjmującego na staż

Podmiot przyjmujący na staż otrzyma refundację kosztów opiekuna stażu w wysokości 350 zł/miesiąc oraz zwrot kosztów odbycia stażu do kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika projektu (ustalane indywidualnie).

Miejsce złożenia wniosku

Wnioski należy składać w Biurze Projektu, ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg 

Rozpatrywanie wniosków

Ponadto z uwagi na ograniczone  środki finansowe wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu :  605 105 584

 Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin organizacji stażu z dnia 01.06.2016
 2. Regulamin organizacji stażu (3)
 3. wniosek o staż pdf, (wniosek o staż)
 4. umowa stażowa pdf, (umowa stażowa)
 5. lista organizatorów staży