Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych, tzw. młodzieży NEET (36 kobiet i 24 mężczyzn) niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się oraz biernych zawodowo, zamieszkujących powiat grudziądzki i miasto Grudziądz, w okresie 14 miesięcy, poprzez umożliwienie im nabycia umiejętności i doświadczenia zawodowego za pomocą staży.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

– realizacja indywidualnych planów działania;

– poradnictwo zawodowe;

– staże;

– pośrednictwo pracy.