TERAPIA ZAJĘCIOWA Z SOCJOTERAPIĄ

CEL STUDIÓW:

Absolwent studiów zdobywa umiejętności niezbędne żeby prowadzić terapie zajęciowe z elementami rehabilitacji ruchowej oraz socjoterapii. Dwusemestralne studia na kierunku terapia zajęciowa z socjoterapią są ukierunkowane zarówno na ugruntowywanie wiedzy, jak i nabywanie nowych umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z różnymi grupami – osobami zdrowymi i chorymi, grupami osób wykluczonych społecznie, osobami z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną, a także z jednostkami niedostosowanymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym niezależnie od wieku. Ukończywszy studia podyplomowe absolwent posiada umiejętności jak prowadzić terapie zajęciowe z osobami w różnym wieku w placówkach edukacyjnych, placówkach służby zdrowia, placówkach opieki społecznej, stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych.

 

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej. Formy pomocy.
  • Metody pracy w terapii zajęciowej.
  • Diagnozowanie środowiska rodzinnego. Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Podstawy socjoterapii.
  • Patologia życia rodzinnego.
  • Profilaktyka i terapia uzależnień.
  • Strategie pomocy w sytuacji kryzysowej.
  • Praca z grupą.

 

ADRESACI STUDIÓW:
Podyplomowe dwusemestralne studia kierujemy do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie i magisterskie) na kierunkach: pedagogika o specjalności terapeutycznej, psychologia, praca socjalna.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:

3400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.