ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menadżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).
Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menadżerskiej, form i metod zatrudnienia, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

CZAS TRWANIA:

2 semestry od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym
 2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
 3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
 4. Zarządzanie personelem medycznym
 5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 7. Strategie finansowania placówki medycznej
 8. Marketing usług zdrowotnych
 9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
 10. Prawo pracy
 11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
 12. System opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 13. Strategia kontaktowania świadczeń medycznych
 14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 15. Promocja zdrowia
 16. Problemy ochrony zdrowia w UE
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.