O Fundacji

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego została powołana do życia we wrześniu 2014 roku. Siedziba Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego mieści się przy głównej trasie Malbork – Sztum w dzielnicy Wielbark – na ul. Głowackiego 111 w Malborku.

Fundacja czynnie włącza się w życie mieszkańców Malborka, uczestniczy w piknikach organizowanych przez lokalne władze, w referendach z uczestnictwem lokalnej społeczności. Fundacja pozyskała środki na siłownię zewnętrzną w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego – 17.000 zł dofinansowania.

W 2015 roku zrodził się pomysł prowadzenia zajęć  z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Kolejno, w miarę zgłaszania pomysłów przez naszych kursantów, idąc tropem zgłaszanych zapytań o realizowaną przez nas ofertę zajęć dodatkowych Fundacja rozpoczęła realizację warsztatów terapeutyczno – plastycznych.

W ofercie Fundacji znajdują się również zajęcia psychospołeczne, rytmika, warsztaty kreatywno-plastyczne, a niedługo oferta zostanie poszerzona o kolejne warsztaty, w tym m.in. warsztaty budowania z klocków LEGO. Od 11.2015 do 06.2016 w ramach Fundacji zrealizowano zajęcia z języka angielskiego dla  3 grup wiekowych -39 uczestników. Od 11.2015 do 06.2016 w ramach Fundacji zrealizowano warsztaty terapeutyczno-plastyczne dla 2 grup wiekowych – 26 uczestników.

We wszystkich formach proponowanych zajęć dodatkowych dla dzieci Fundacja kładzie nacisk na rozwój ruchowy, psychospołeczny dzieci oraz na świetną zabawę połączoną z nauką.

W maju 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego a Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na realizację studiów podyplomowych.

Zgodnie ze Statutem Fundacji:

 1. Celem głównym fundacji jest wspieranie potencjału ekonomicznego i edukacyjnego osób fizycznych, organizacji pozarządowych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych
 2. Celami szczegółowymi Fundacji są:

Podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia zarówno finansowego jak i merytorycznego

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych z naciskiem na dobro rodziny.
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. działania mające na celu szeroko pojętą ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
 15. działalność w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży
 16. działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 25. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych