Finansowanie dla firm

W ramach tej tematyki oferujemy:

 1. usługę pisania wniosków o dofinansowanie,
 2. usługa szkoleniowa.

I. Usługa pisania wniosków

 • na dotację inwestycyjną
 • na pożyczkę w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • na szkolenia i dokształcanie pracowników i włascicieli firm w ramach europejskiego funduszu społeczenego

JAK PRACUJEMY?

 • pomagamy wybrać właściwą strategię projektu,
 • dobierzemy właściwy konkurs,
 • opracujemy harmonogram wydatków projektu,
 • przygotujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej,
 • przygotujemy studium wykonalności inwestycji gdy konkurs tego wymaga,
 • przygotujemy dokumentację techniczną projektu,
 • piszemy  profesjonalny wniosek o dotację,
 • pomagamy zdefiniować wskaźniki,
 • prowadzimy wniosek na etapie oceny,
 • przygotujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie,
 • pomagamy rozliczyć dotację unijną,
 • uczestniczymy w kontrolach napisanych przez nas projektów.

W zakresie merytorycznego zakresu projektu konieczne jest wsparcie i zaangażowanie ze strony wnioskodawcy.

Ce­n­a­ za­ po­z­y­s­k­a­n­i­e­ do­t­a­c­j­i­ ­ ZA­W­S­Z­E­ US­T­A­L­A­N­A­ JE­S­T­ IN­D­Y­W­I­D­U­A­L­N­I­E­ ponieważ uz­a­l­e­ż­n­i­o­n­a­ je­s­t­ od­ wi­e­l­u­ cz­y­n­n­i­k­ó­w­,­ ta­k­i­c­h­ ­j­a­k­:­

 • Wielkości przedsiębiorcy – mikro, mały, średni, inny,
 • Rodzaju projektu – inwestycyjny, promocyjny, badawczy, inny,
 • Nakładu pracy potrzebnej do przygotowania wniosku (zmienny przy różnych programach unijnych),
 • Wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

—————————————————-

II Usługa szkoleniowa

 1. „Dofinasowanie z UE na rozwój firmy”

TEMATYKA SZKOLENIA:

1) Podstawy praktycznego opracowania studium wykonalności i analiza finansowa projektu, pomoc publiczna.

2) Dostępne środki na rozwój przedsiębiorstwa w Regionalnym Programie Operacyjnym (inwestycje, badania i wdrażanie wyników,

3) Wykaz i opracowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinasowanie

4) Dopasowanie finasowania do branży przedsiębiorstwa

5) Harmonogram konkursów

6) Kryteria i etapy oceny wniosków o dofinasowanie

7) Postępowanie ofertowe w projektach inwestycyjnych i badawczych

KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU:

– uzyskanie pełnej wiedzę na temat swoich możliwości aplikacyjnych

– wyprzedzenie konkurencji – zorganizowanie pomysłu na projekt inwestycyjny

– podstawy umiejętności napisania projektu i zaprojektowanie biznesu z analizą finansową

– uzyskanie usystematyzowanej wiedzy o dostępnych źródłach finansowania inwestycji

– możliwość realizacji planów związanych z rozwojem firmy

Cena jednostkowa w PLN brutto: 250,00
 1. „WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KROK PO KROKU EFS 2014-2020 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”
Cena jednostkowa w PLN brutto: 250,00