Kierunki

Andragogika
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Historia w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Logopedia
Matematyka w szkole
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Pedagogika specjalna
Resocjalizacja
Socjoterapia
Terapia rodziny
Tyflopedagogika
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Trener w organizacji*
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych