Kierunki

Kierunki pedagogiczne

Andragogika
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Historia w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Logopedia
Matematyka w szkole
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocąpsychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika specjalna
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Resocjalizacja
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna
Terapia rodziny
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą

Kierunki administracyjne

Administracja publiczna
E – administracja
HR Business Partner
Kontrola zarządcza
Samorząd terytorialny
Trener w organizacji
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej
Logistyka
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie w ochronie zdrowia