Kierunki

Kierunki pedagogiczne

Andragogika
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języka obcego
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Etyka w szkole- więcej informacji wkrótce
Filozofia w szkole- więcej informacji wkrótce
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Historia w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Logistyka w szkole- więcej informacji wkrótce
Logopedia
Matematyka w szkole
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki
Pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Resocjalizacja
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia pedagogiczna
Terapia rodziny
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia- więcej informacji wkrótce

Kierunki administracyjne

Administracja publiczna
E – administracja
Kontrola zarządcza
Samorząd terytorialny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Trener w organizacji- więcej informacji wkrótce
HR Business Partner- więcej informacji wkrótce

Kierunki pozostałe

Architektura krajobrazu- więcej informacji wkrótce
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej
Logistyka
Międzyuczelniane studium cyberbezpieczeństwa
Rolnictwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie w biznesie- więcej informacji wkrótce
Zielarstwo i fitoterapia – więcej informacji wkrótce