Kierunki

Kierunki pedagogiczne

Andragogika
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języka obcego
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Historia w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Logistyka w szkole
Logopedia
Matematyka w szkole
Pedagogika specjalna z edukacją włączającą
Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Resocjalizacja
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia pedagogiczna
Terapia rodzin
Trener w oświacie
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie w oświacie

Kierunki administracyjne

Administracja publiczna
E – administracja
Kontrola zarządcza
Samorząd terytorialny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Logistyka
Rolnictwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Aktualny informator:

Informator o studiach podyplomowych