GERONTOLOGIA I OPIEKA OSOBAMI STARSZYMI

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie  opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe  wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów  terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów  społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem  studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności  praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich  rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.  Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w  instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo  leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach  aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora,  uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie  osób starszych.  Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii  i geriatrii.

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Biologia starzenia się.
 3. Podstawy geriatrii ( epidemiologia i profilaktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

 1. Komunikacja społeczna
 2. Aktywizacja społeczna osób starszych
 3. Wsparcie psychologiczne osób starszych
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

 1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
 2. Techniki treningu pamięci
 3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

 1. Podstawy prawa
 2. Organziacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 3. Instytucje wspracia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

 1. Dietetyka
 2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja

 1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo
 2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
 3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji
 4. Pierwsza pomoc przedmedycznas
 5. Podstawy farmakologii
 6. Opieka paiatywna i terminalna.
 7. Praktyka zawodowa – 60 godz
KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł