ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej.
Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem
nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik
kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
2. Prawo administracyjne materialne
3. Prawo administracyjne osobowe
4. Nadzór i kontrola w administracji
5. Ustrój samorządu terytorialnego
6. Postępowanie administracyjne
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8. Postępowanie sądowoadministracyjne
9. Odpowiedzialność w administracji
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
12. Finanse publiczne
13. Zasady tworzenia prawa
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach
administracji publicznej
16. Elementy prawa cywilnego
17. Mediacje i komunikacja w administracji
18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.