ANDRAGOGIKA

Trener rozwoju kariery zawodowej

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 30 godzin praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning).

PROGRAM:
Moduł I:
 1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
 2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
 3. Prawo oświatowe.
 4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
 5. Dydaktyka nauczania dorosłych- style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego.
 6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
 7. Higiena i emisja głosu.
Moduł II:
 1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
 2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
 3. Techniki pracy warsztatowej.
 4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.
 5. Praca socjalna z dorosłymi.
 6. Trening interpersonalny.
 7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 8. Praktyka zawodowa – 30 godz.
KOSZT STUDIÓW:

Koszt: 2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.