Chemia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia  podyplomowe  „Chemia  w  szkole”,  kierowane  są  przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych,  prowadzenie  doświadczeń  i  badań,  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem  ukończenia  studiów  podyplomowych  „Chemia  w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy chemii ogólnej.
 2. Chemia nieorganiczna .
 3. Chemia organiczna .
 4. Chemia analityczna.
 5. Podstawy chemii środowiska.
 6. Podstawy biochemii.
 7. Podstawy chemii fizycznej.
 8. Chemia w życiu codziennym.
 9. Toksykologia.
 10. Dydaktyka chemii.
 11. Metodyka eksperymentu chemicznego.
 12. Technologia informacyjna w nauczaniu chemii.
 13. Elementy prawa oświatowego.
 14. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).
KOSZT STUDIÓW:

3000zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.