E-ADMINISTRACJA

OPIS STUDIÓW:
Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.
Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy
i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego
i elektronicznej administracji
4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne,
praktyczne aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników
elektronicznych usług publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami
w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu
administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.