EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

OPIS STUDIÓW:

Studia  podyplomowe  Edukacja  dla  bezpieczeństwa,  zgodnie  z nową  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intlektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy  absolwentów  studiów  wyższych  zawodowych  lub magisterskich,  którzy  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne,  nauczycieli  którzy  chcą  uzyskać  kwalifikacje  do  nauczania w/w  przedmiotu,  pełnić  funkcje  koordynatora  bezpieczeństwa w  placówkach  edukacyjnych.  Zapraszamy  także  pracowników administracji  rządowej  i  samorządowej,  przedstawicieli  służb mundurowych  oraz  wolontariuszy  organizacji  pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową podstawą  programową.  Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzony o obszar ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów  Edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów.
 2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
 3. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Ratownictwo medyczne.
 5. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
 6. Metodyka pracy z grupą.
 7. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z elementami terapii zagrożeń szkolnych.
 8. Podstawy zarządzania kryzysowego.
 9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.
 10. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego.
 11. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń.
 12. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń.
 13. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa.
 14. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne.
 15. Praktyka zawodowa 60 godz. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujące go do wykonywania zawodu nauczyciela.
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.