EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów posiadających przygotowanie pedagogiczne a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo- rewalidaycjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,  takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowan wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna
 6. Dydaktyka specjalna
 7. Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 8. Edukacja włączająca
 9. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 10. Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 11. Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 12. Praktyka zawodowa- 120 godzin
KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.