Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” przygotowują słuchaczy do pracy diagnostyczno-terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagonostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań profilaktyczno-wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipa 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SA W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzi.

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.