EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych.  Zapraszamy  absolwentów  uczelni  wyższych,  studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną, szpitali.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Psychologia zdrowia.
 3. Socjologia zdrowia.
 4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia.
 5. Zdrowie publiczne.
 6. Rodzina , a kształtowanie zdrowego stylu życia.
 7. Bioetyka.
 8. Pedagogika zdrowia.
 9. Promocja zdrowia.
 10. Problemy zdrowtne i kwestie społeczne.
 11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych.
 12. Epidemiologia chorób zakaźnych.
 13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
 14. Zdrowie psychiczne a odżywianie.
KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.