FIZYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia  podyplomowe  „Fizyka    w  szkole”,  kierowane  są  przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Fizyka w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wprowadzenie do fizyki.
 2. Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej.
 3. Matematyka.
 4. Mechanika.
 5. Termodynamika
 6. Elektryczność i magnetyzm.
 7. Elementy fizyki kwantowej.
 8. Elementy fizyki jądrowej.
 9. Astronomia z astrofizyką.
 10. Elektrodynamika i optyka.
 11. Fizyka atomowa i cząsteczkowa.
 12. Fizyka fazy skondensowanej.
 13. Pracownia fizyczna i eksperymenty fizyczne.
 14. Dydaktyka fizyki.
 15. Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki.
 16. Higiena i emisja głosu.
 17. Elementy prawa oświatowego.
 18. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.