GEOGRAFIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli,  którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii  w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach  szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje  pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów  absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi  geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich poziomach  kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela  geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie  nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi  w pracy z uczniem. Warunkiem ukończenia studiów jest  uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki  (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012  roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do  wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu  dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Geologia
 2. Prawne podstawy ochrony środowiska
 3. Astronomiczne podstawy geografii
 4. Geografia fizyczna
 5. Geografia społeczno-ekonomiczna
 6. Gleboznawstwo i geografia gleb
 7. Geografia regionalna z elementami geografii kultur
 8. Metodyka nauczania geografii
 9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografii
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Elementy prawa oświatowego
 12. Praktyka zawodowa 60 godz. (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. z dnia 6 lutego 2012, poz. 131)
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.