HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach  administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach  odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-  epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-  -zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń  społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena  i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje  kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób  zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji  ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia  polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty  zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych  osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii,  tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana  w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student  poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania.  Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach  w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach  edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz  poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować  na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Epidemiologia ogólna
 2. Mikrobiologia/Bioterroryzm
 3. Higiena Komunalna
 4. Ekonomia w ochronie zdrowia
 5. Statystyka medyczna
 6. Promocja zdrowia
 7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
 8. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych
 10. Ochrona zdrowia w UE
 11. Organizacja Ochrony zdrowia
 12. Jakość w opiece medycznej
 13. Przepisy BHP
 14. Marketing usług medycznych
 15. Socjologia zdrowia/Demografia
 16. Higiena żywności i żywienia
 17. Szczepień Ochronnych
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.