HISTORIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli,  którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii  w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów  szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata. Celem  studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej  słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w  szkołach na wszystkich etapach kształcenia.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym  zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem  MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu  nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Historia starożytna i średniowieczna
 2. Historia nowożytna powszechna i Polski
 3. Historia XIX wieku
 4. Historia najnowsza Polski
 5. Historia powszechna XX wieku
 6. Dzieje kultury
 7. Wybrane zagadnienia metodologii historii
 8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szkolnym
 9. Metodyka historii
 10. Edukacja regionalna
 11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii
 12. Higiena i emisja głosu
 13. Elementy prawa oświatowego
 14. Praktyka zawodowa – 60 godz
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.