Język polski w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Tradycja literacka w szkole

2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)

3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego

4. Poetyka i sztuka interpretacji

5. Literatura dla dzieci i młodzieży

6. Gramatyka opisowa języka polskiego

7. Komunikacja językowa

8. Historyczne i społeczne konteksty języka

9. Lingwistyka a kształcenie językowe

10. Sztuka czytania i redagowania

11. Metodyka nauczania języka polskiego

12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego

13. Projekt jako metoda uczenia się

14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

15. Higiena i emisja głosu

16. Elementy prawa oświatowego

17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

Koszt: 1000 zł za semestr.