JĘZYK POLSKI

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli,  którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka  polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych  typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień  licencjata. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy  polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania  języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym  zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem  MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu  nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Tradycja literacka w szkole
 2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego
 4. Poetyka i sztuka interpretacji
 5. Literatura dla dzieci i młodzieży
 6. Gramatyka opisowa języka polskiego
 7. Komunikacja językowa
 8. Historyczne i społeczne konteksty języka
 9. Lingwistyka a kształcenie językowe
 10. Sztuka czytania i redagowania
 11. Metodyka nauczania języka polskiego
 12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 13. Projekt jako metoda uczenia się
 14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego
 15. Higiena i emisja głosu
 16. Elementy prawa oświatowego
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.