KONTROLA ZARZĄDCZA

OPIS STUDIÓW:
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.
Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji,
pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli
zarządczej w tych organizacjach.
Adresatami są:
– kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek
organizowania i utrzymania efektywnego
systemu kontroli zarządczej w jednostce
administracji publicznej.
– pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są
za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych
elementów systemu kontroli zarządczej,
w tym zarządzania ryzykiem
– osoby pracujące w komórkach kontroli
i audytu wewnętrznego JSFP
– osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach
użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach
opieki zdrowotnej, zespołach szkół,
przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP
2. Gospodarka finansowa JSFP
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP
4. Zarządzanie projektami w JSFP
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP
6. Podstawy rachunkowości budżetowej
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP
10. Dyscyplina finansów publicznych
11. Zamówienia publiczne
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP
14. Audyt wewnętrzny
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP
16. Zarządzanie kadrami w JSFP
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.