LOGOPEDIA

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków  pracy  terapeutycznej  zaburzeń  mowy,  będzie  przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

CZAS TRWANIA:

4 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Nauka o języku
 3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
 4. Terapia logopedyczna
 5. Elementy pedagogiki specjalnej
 6. Psychologia ogólna i rozwojowa
 7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
 9. Dyslalia
 10. Profilaktyka logopedyczna
 11. Trudności w czytaniu i pisaniu
 12. Emisja głosu i dykcja
 13. Zaburzenie płynności mówienia
 14. Metody badań logopedycznych
 15. Terapia zaburzeń emocjonalnych
 16. Foniatria
 17. Audiofonologia
 18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
 20. Mowa dzieci z rozszczepem
 21. Elementy neurologii i psychiatrii
 22. Afazja
 23. Dyzartria
 24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 25. Seminarium dyplomowe
 26. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

4000 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.