MATEMATYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli,  którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki  w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy  matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania  matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym  zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem  MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu  nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Algebra
 2. Geometria
 3. Analiza matematyczna
 4. Teoria mnogości
 5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki
 7. Metodyka matematyki
 8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych
 9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Elementy prawa oświatowego
 12. Praktyka zawodowa – 60 godz.
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.