ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej” przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem jej wykształcenia, sformułowano względem kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej nowe wymagania. Osoby, które kierują publicznymi i niepublicznymi jednostkami tego typu, powinny posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Program studiów podyplomowych z tego zakresu pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje niezbędne w procesie zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym, a złożenie egzaminu końcowego (z wynikiem pozytywnym) przed odpowiednią komisją egzaminacyjną skutkuje uzyskaniem wymaganej specjalizacji. Uczestnictwo w studiach podyplomowych warunkuje zatem w pewnym sensie rozwój zawodowy i umożliwia awans. Głównym celem studiów podyplomowych na tym kierunku to przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. Studia adresowane są do osób, które kierują lub przygotowują się do kierowania placówkami pomocy społecznej (domami pomocy społecznej; ośrodkami pomocy społecznej; placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, takimi jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp.), a także do urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów. Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

CZAS TRWANIA:

2 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
  1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
  2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
  3. Elementy etyki
  4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy powiatu i województwa
  5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystanych w pomocy społecznej
  6. Wybrane zagadnienia prawne
  7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
  8. PR, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
  9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
  10. Stres i wypalenie zawodowe

Program Studiów Podyplomowych w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2012r. (Dz.U. 2012. Poz. 1081)

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.