Pedagogika lecznicza

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Pedagogika specjalna

2. Pedagogika lecznicza

3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia)

4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży

5. Rewalidacja indywidualna

6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym

8. Trening umiejętności interpersonalnych

9. Trening umiejętności wychowawczych

10. Współpraca z rodziną dzieci chorych

11. Drama;

12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej

13. Higiena i emisja głosu

14. Elementy prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa – 120 godz.

Koszt:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.