PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą  niedostosowaną społecznie, dorosłymi oraz wybranymi grupami  społecznymi. Studia te pozwalają na pracę w placówkach resocjalizacyjnych,  oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych,  profilaktycznych i organizacjach samopomocowych. Studia na  kierunku pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią pozwalają  słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii  resocjalizacyjnej oraz praktycznych umiejętności wychowawczych  i terapeutycznych. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań  zjawiska związanych z różnymi formami niedostosowania  społecznego i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego  oraz działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych  i resocjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej w obszarze niedostosowania społecznego
 3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 4. Sytuacja rodziny dziecka z niedostosowaniem społecznym – regulacje prawne, formy oddziaływania i pomoc specjalistyczno – interwencyjna
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy niedostosowania społecznego
 6. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 7. Resocjalizacja i socjoterapia – modele pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 8. Norma i patologia
 9. Pedagogika resocjalizacyjna
 10. Prawne i psychologiczne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 11. Patologie społeczne. Wspieranie umiejętności wychowawczych i właściwych relacji w rodzinie
 12. Metodyka prowadzenia zajęć i specyfika kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 13. Włączanie uczniów do procesu samowychowania
 14. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami. Zachowania w Polsce i za granicą – specyfika systemu dydaktycznego w resocjalizacji i socjoterapii
 15. Trening interpersonalny
 16. Trening umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 17. Warsztat pracy z grupą i jednostką
 18. Metodyka wychowania resocjalizującego
 19. Kuratela sądowa
 20. Praktyka zawodowa
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.