EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.
Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacja włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej ( 180 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania wzbogacone technikami kształcenia na odległość – e-learning.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:
I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
III. Dydaktyka specjalna
IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie,
realizacja i monitoring działań wspierających
VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
IX.Praktyki zawodowe -180 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.