PEDAGOGIKA SPECJALNA

Uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju

OPIS STUDIÓW:

Pedagogika specjalna skierowana jest dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy- konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej ispołecznej oraz podstawy psychoanalizy.
 3. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego.
 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych.
 6. Organizacja procesu terapeutycznego.
 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej.
 9. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju.
 10. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi.
 11. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie
 12. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu.
 13. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 14. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera.
 15. Elementy surdopedagogiki.
 16. Elementy tyflopedagogiki.
 17. Specjalne potrzeby edukacyjne.
 18. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną.
 19. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego.
 20. Technologia informacyjna w pracy terapeutyczne.
 21. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej.
 22. Arteterapia
 23. Praktyka zawodowa 120 godz. ( zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U z dnia 6 lutego 2012, poz.131).
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.