Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (tj. 150 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa

7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole

8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem

9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej

10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej

11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego

12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych

13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym

14. Projektowanie działań edukacyjnych

15. Podstawy prawa oświatowego

16. Organizacja pracy nauczyciela

17. Praktyka zawodowa – 150 godz.

Koszt:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.