Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli, w tym nauczycieli psychologów, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy ukończyli studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i metodyczne niezbędne w pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyk zawodowych, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego, a dla nauczycieli psychologów w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:
I moduł: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
lub prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz.
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych
etapach edukacyjnych

Koszt:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.