PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających  przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają  tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.  Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego  pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne  niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych  oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.  Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach  edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa
 7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
 8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem
 9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej
 10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
 11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
 12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych
 13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
 14. Projektowanie działań edukacyjnych
 15. Podstawy prawa oświatowego
 16. Organizacja pracy nauczyciela
 17. Praktyka pedagogiczna
KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.