PRZYRODA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”, kierowane są przede  wszystkim do nauczycieli,  którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe  do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk  przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), stanowiących  integralną całość przedmiotu, przyroda. Ponadto studia służą  rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego  w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu przyroda.  Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności korzystania  z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania  się komputerem i technologiami informacyjnymi. Słuchacz  uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przyrody,  zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym,  dydaktycznym i metodycznym.  Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę  przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym  (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie  narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów,  planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych,  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego  myślenia w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz  rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji,  doświadczeń, pomiarów.  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Przyroda w  szkole” jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz  zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wprowadzenie do realizacji programu.
 2. Biologia jako nauka przyrodnicza
 3. Geografia jako nauka przyrodnicza.
 4. Chemia jako nauka przyrodnicza.
 5. Fizyka jako nauka przyrodnicza.
 6. Metodyka nauczania przyrody.
 7. Emisja i higiena głosu.
 8. Zastosowanie informatyki w nauczaniu.
 9. Elementy prawa oświatowego.
 10. Zestaw bibliograficzny.
 11. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.