RESOCJALIZACJA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Resocjalizacja przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów podyplomowych Resocjalizacja jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry  do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach  i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.  Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym  i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów z zakresu Resocjalizacji jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii.
 2. Prawne i psychologiczne podstawy resocjalizacji. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej w obszarze niedostosowania społecznego.
 3. Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym
 4. Sytuacja rodziny dziecka z niedostosowaniem społecznym – regulacje prawne, formy oddziaływania i pomoc specjalistyczno – interwencyjna.
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 6. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej.
 7. Resocjalizacja – modele pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 8. Pedagogika resocjalizacyjna.
 9. Wspieranie umiejętności wychowawczych i właściwych relacji w rodzinie.
 10. Metodyka prowadzenia zajęć i specyfika kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 11. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami. Zachowania w Polsce i za granicą  – specyfika systemu dydaktycznego w resocjalizacji.
 12. Trening interpersonalny.
 13. Trening umiejętności wychowawczych.
 14. Warsztat pracy z grupą i jednostką w resocjalizacji.
 15. Metodyka wychowania resocjalizującego.
 16. Kuratela sądowa.
 17. Praktyka zawodowa – 120 godz.
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.