ROLNICTWO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych  (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „modernizacja gospodarstw rolnych”. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 109) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (z późn. zm.). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. C Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 802 t.j.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa i prawa rolnego
2. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
3. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
4. Organizacja lub technologia produkcji roślinnej
5. Rachunkowość rolnicza
6. Rynki rolne w Polsce i UE
7. Ochrona roślin
8. Ekonomika rolnictwa
9. Marketing artykułów rolnych
10. Agrobiznes
11. Agroturystyka z ekologią
12. Rozwój obszarów wiejskich.

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.