SOCJOTERAPIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji  do  zajmowania  stanowiska  wychowawcy  lub  nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.). Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych  umiejętności  wychowawczych  i  terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów  do  diagnozowania  niedostosowania  społecznego  i prowadzenia  zajęć  terapeutycznych  (grupowych  i  indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy  socjoterapeutycznej  oraz  elementy  psychoterapii  i  terapii uzależnień. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii otrzyma  Kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym
 2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 3. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty
 4. Psychologia i dynamika małych grup
 5. Psychopatologia dzieci i młodzieży
 6. Trening interpersonalny
 7. Trening umiejętności wychowawczych
 8. Trening samoświadomości
 9. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii
 10. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu
 11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne
 12. Psychologiczne koncepcje człowieka
 13. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 14. Współczesne kierunki psychoterapii
 15. Interwencja kryzysowa
 16. Psychospołeczne podstawy kreatywności
 17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 18. Praktyka zawodowa- 120 godzin
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.