PEDAGOGIKA SPECJALNA (SURDOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej-surdopedagogiki, rehabilitacji niedosłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Absolwenci studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575).

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej

3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami

4. Psychologia niesłyszących

5. Wprowadzenie do surdopedagogiki

6. Metodyka nauczania niesłyszących

7. Surdologopedia

8. Psychopedagogika twórczości

9. Trening twórczości

10. Audiometria i audiologia

11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu

12. Dydaktyka specjalna

13. Metodyka wychowania w internacie

14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym

15. Podstawy języka migowego 16. Praktyka zawodowa – 120 godz.

Koszt:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.