Terapia pedagogiczna

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy

4. Metodyka kształcenia zintegrowanego

5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

6. Organizacja procesu terapeutycznego

7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej

9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i terapii pedagogicznej

10. Podstawy komunikacji

11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju

12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)

13. Arteterapia

14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych

15. Praktyka zawodowa – 60 godz.

Koszt:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach); opłata rekrutacyjna 100zł.